Skontaktuj się z Nami

  • +48585521988
  • +48501144058
  • biuro@piataklepka.com.pl
  • Pon - Pt: 09:00 - 17:00

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

• przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Pani/Pan jest stroną w przedmiocie świadczonej przez Administratora danych usługi polegającej na wykonaniu prac związanych z dostawą i montażem podłóg drewnianych, cokołów przypodłogowych, schodów i drzwi, pracami posadzkarskimi, renowacją podłóg i schodów, pracami stolarskimi, sprzedażą oraz dostawą materiałów oraz urządzeń do obróbki podłóg, schodów i drzwi, a także do przetwarzania danych zleceniobiorców czy dostawców towarów lub usług potrzebnych do funkcjonowania firmy (art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy),

• przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy),

• przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

• przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczona usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora),

• przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora),

• przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu, w związku z prowadzoną przez administratora działalnością administracyjną i gospodarczą wymagającą w szczególności sporządzania raportów wewnętrznych, analiz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora).

III. Odbiorcy danych

Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się archiwizacją i niszczeniem dokumentacji, podmioty zapewniające wsparcie Administratorowi w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekucją roszczeń przysługujących Administratorowi wobec Klientów, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawą oraz usługi audytorskie.


Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/ Pana danych osobowych poza teren Polski.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu:


• prawo dostępu do swoich danych (tj. żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych)

• prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

• prawo do usunięcia danych

• ograniczenie przetwarzania danych

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.


Informujemy, że w szczególnych sytuacjach, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystywania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpoznaniu wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieje: ważnie prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw lub wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


W celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skierować żądanie na adres e-mail:biuro@piataklepka.com.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 552 19 88 Informujemy, że przed realizacją żądań będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować:


• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa,

• prawo do cofnięcia zgody ( o ile została wyrażona) na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

VII. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.